5. kyu + 4. kyu pensum (violet)

KIHON:

 • Zenkutsu Dachi, Gedan-Barai Kamae
  • Sanbon-zuki (Jodan, Chudan, Chudan)
  • Gyaku sanbon-zuki (Chudan, Jodan, Chudan)
  • Age-uke, Gyaku-zuki
  • Soto-uke (Zenkutsu), Yoko-enpi, Uraken-uchi (Kiba-dachi)
  • Uchi-uke, Jodan Kizami-zuki, Chudan Gyaku-zuki
 • Kokutsu-dachi, Shuto-uke Kamae
  • Shuto-uke (kokutsu), Chudan Nukite (zenkutsu)
 • Zenkutsu-Dachi Kamae
  • Mae-geri rengeri (Chudan, Jodan)
  • Mawashi-geri
 • Kiba-dachi, Gedan-barai Kamae
  • Yoko-geri Keage
  • Yoko-geri Kekomi

KATA:

5.Kyu: Heian Yondan + bunkai

4.Kyu: Heian Godan + bunkai

KUMITE :

5.Kyu: Kihon ippon kumite:

2 x Jodan

2 x Chudan

2 x Mae-geri

4.Kyu: Kihon ippon kumite:

2 x Jodan

2 x Chudan

2 x Mae-geri

1 x Yoko-geri kekomi

1 x Mawashi-geri

Skriv et svar