1. dan pensum (sort)

KIHON:

  • Zenkutsu Dachi, Gedan-Barai Kamae

Sanbon-zuki (Jodan, Chudan, Chudan)

========>

Gyaku Sanbon-zuki (Chudan, Jodan, Chudan)

<============

Age-uke Gedan-barai, Gyaku-zuki

=============<=========

Soto-ude-uke (zenkutsu), Yoko-enpi, Uraken (kiba), Gyaku-zuki (zenkutsu)

<========                         ======x======                 ===x===

Uchi-ude-uke, Kizamizuki, Ushiroashi Maegeri, Gyakuzuki

========> ==============x===============

  • Kokutsu-dachi, Shuto-uke Kamae

Shuto-uke (kokutsu), Kizami-geri, Nukite (zenkutsu)

===>===                       ======x======

Yame

  • Zenkutsu-Dachi, Gedan-Barai Kamae

Mae-geri, Mawashi-geri, Gyaku-zuki, Gedan-barai

=====> ==================> ====x====

Mawazute

Mae-geri, Yoko-geri kekomi, Gyaku-zuki, Gedan-barai

<===== <==================== ====x====

Mawazute

  • Kiba-dachi, Gedan-barai Kamae

Yoko-geri Keage, Yoko-geri Kekomi (yose-ashi)

=========================>

Mawazute

Yoko-geri Keage, Yoko-geri Kekomi (yose-ashi)

<=========================

KIME WAZA:

Gyaku-zuki (blyantsprøven)

KATA:

SENTEI: Bassai-Dai, Jion, Enpi, Kanku-Dai, Jitte (BUNKAI)

SHITEI: Heian Shodan til Tekki Shodan (BUNKAI)

KUMITE:

Jiyu Ippon Kumite (1 af alle angreb. Skal kunne udføres hhv. til H/V)

Jiyu Kumite

Skriv et svar